Školní řád PDF Tisk Email

I.

ČAG usiluje o harmonický rozvoj osobnosti každého žáka. Vede jej k aktivnímu nabývání vědomostí a dovedností v podnětném prostředí. Pečuje o rozvoj jeho tvůrčích schopností a fantazie. Rozvíjí jeho schopnost kritického myšlení a samostatného rozhodování.

Pěstuje umění soužití a spolupráce v týmu. Posiluje rozvoj cílevědomosti a zodpovědnosti žáka.

Respektuje individualitu a věk každého žáka a podporuje jeho kladné rysy a nadání tak, aby každý žák měl možnost poznat úspěch.

Umožňuje žákovi podílet se svými návrhy na zdokonalování činnosti školy.

Žák žádající o přijetí na ČAG dává tímto najevo svou připravenost k pilnému studiu, které se v okamžiku vstupu na ČAG stává jeho povinností.II. S naplňováním žákových cílů a práv jsou spojeny i následující povinnosti:

1. Povinnosti týkající se vyučování

 

1.1. Žák je povinen docházet do školy včas – nejméně 10 minut před začátkem vyučování. Při příchodu do

školy i odchodu vždy používá vstupní systém.

1.2. Žák je povinen dodržovat vyučovací dobu a rozsah přestávek.

1.3. Žák je povinen pečlivě se připravovat na každou vyučovací hodinu – vyhledání informací,

zpracování domácího úkolu, příprava pomůcek, učebnic apod.

1.4. Žák je povinen se plně soustředit a zapojovat se do činností spojených s výukou daného

předmětu, plnit pečlivě veškeré pokyny vyučujícího.

1.5. Žák vykonávající týdenní službu ve třídě je povinen důsledně vykonávat všechny činnosti s ní spojené.

1.6. Žák je povinen před odchodem ze třídy zvednout židli na lavici, pokud v učebně již nebude probíhat další výuka, a všechny jím vyprodukované odpadky vyhodit do koše.2. Povinnosti týkající se školní docházky

2.1. Žák je povinen do 24 hodin nahlásit třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy důvod své nepřítomnosti.

2.2. Žák je povinen po ukončení nepřítomnosti předložit do 3 dnů omluvu v omluvném listě (v odůvodněných případech - např. u žáků bydlících na internátu nebo při nepřítomnosti rodičů lze tuto lhůtu prodloužit tak, aby zahrnula víkend). V případě, že tak žák neučiní, zanese třídní učitel žákovu nepřítomnost jako neomluvenou. Na pozdě donesenou omluvu (s výjimkou výše uvedených případů) již nebude brán zřetel.

2.3. Žák je povinen při odchodu ze školy v průběhu výuky požádat třídního učitele (při jeho nepřítomnosti v kanceláři školy) o uvolnění. Současně je telefonicky vyrozuměn rodič. Pokud tak žák neučiní, je jeho nepřítomnost automaticky považována za neomluvenou.

2.4. Pokud žák předem ví o své nepřítomnosti, je povinen požádat třídního profesora o uvolnění ze školy. Pokud doba nepřítomnosti má být delší než 1 den, žádá o uvolnění rodič (zákonný zástupce) žáka písemnou formou třídního profesora. Při nepřítomnosti týdenní a delší požádá rodič písemně ředitele školy. Žádosti řediteli školy se podávají s týdenním předstihem a obsahují vyjádření třídního učitele.

2.5. Žák, který zamešká více než 15 % výuky, může být v daném předmětu zkoušen ústně či písemně v náhradním termínu, a to až v rozsahu celého pololetí. Žák, který zamešká více než 20 % výuky, bude v daném předmětu konat ústní či písemnou zkoušku v náhradním termínu, a to až v rozsahu celého pololetí.

2.6. Nepřítomnost zletilých žáků ve škole omlouvají osoby, které vůči nim plní vyživovací povinnost. V jiném případě omlouvají žáci svou nepřítomnost ve škole pouze lékařským či jiným úředním potvrzením. Zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a další údaje, které jsou podstatné pro bezpečnost žáka , a změny v těchto údajích.

2.7. Pro mimoškolní kurzy (autoškola,...) je možné žáka uvolnit z výuky ČAG nejvýše na dvě kurzovní lekce a zkoušku. Žák si neprodleně samostatně doplní zameškané učivo.

2.8.  Po ukončení výuky v maturitních ročnících žák maturitního ročníku navštěvuje školu pouze v době určených maturitních zkoušek či aktivit, které s nimi bezprostředně souvisejí.

 

3. Povinnosti týkající se utváření atmosféry a důstojného prostředí ve škole

3.1. Žák chápe ukázněnost, zdvořilost, laskavost a toleranci jako žádoucí ctnosti a známky důstojného chování.

3.2. Žák respektuje pokyny profesorů a zaměstnanců ČAG. Kontakt s dospělým navazuje zdvořilým pozdravem a vhodným oslovením.

3.3. Žák se chová na veřejnosti a dbá o svůj vzhled tak, aby vždy důstojně reprezentoval ČAG.

3.4. Žák chrání majetek školy a pečuje o čistotu, pořádek a kultivované prostředí ve všech prostorách ČAG. Chová se opatrně, aby jeho činností nedošlo k ničení věcí a k ublížení spolužákům. Je vždy vzorem svým mladším spolužákům. V případě, že neukázněným chováním žáka dojde k úmyslnému poškození majetku školy, bude se žák či jeho zákonný zástupce podílet na odstranění této škody či na jejím uhrazení ve výši stanovené vedením školy. Pokud se nevypátrá viník škody, může ředitel školy požádat studenty dané třídy o podíl na náhradě škody.

3.5. Žákům není dovoleno nosit do školy cenné věci a bez závažného důvodu větší částky peněz. V případě, kdy je žák nucen mít u sebe částku větší než 200,-Kč, uloží si ji na dobu vyučování do pokladny v kanceláři školy.

3.6. V době volné hodiny, tělesné výchovy nebo přesunu do jiné učebny jsou žáci povinni vzít si batoh a osobní věci s sebou a mít je stále pod dohledem nebo je uložit do uzamčené skříňky.

3.7. V areálu školy a na akcích pořádaných školou je žákům zakázáno kouřit a přinášet a požívat alkoholické nápoje a jiné  omamné a psychotropní  látky nebo být pod jejich vlivem a přinášet předměty, které by mohly ohrozit zdraví nebo mravní výchovu spolužáků.

3.8. V době školního vyučování je žákům zakázáno používání veškerých přístrojů mobilní komunikace, dále veškerá elektronická komunikace v Internetu, pořizování video a audio záznamů, a to s jedinou výjimkou - výslovným souhlasem pedagogického pracovníka. Pokud si žák přinesl do školy mobilní telefon nebo počítač, jeho povinností je mít tento přístroj s výjimkou povoleného použití vypnutý a uložený v tašce nebo v uzamčené skříňce.

3.9. V době vyučování je žákům zakázáno opouštět areál školy.

3.10. Žákům je zakázáno používat dopravní prostředky (kola, motocykly, automobily) v areálu školy a v době přesunů na oběd, hodiny tělesné výchovy a akce pořádané školou.

3.11.V době volné hodiny (přesun na oběd, hodiny tělesné výchovy, ...) je žák povinen dodržovat všechna pravidla bezpečnosti, včetně pravidel silničního provozu.

3.12. Žákům je zakázáno vyklánění se z oken a sezení na okenním parapetu.

3.13. Žák vstupuje do budovy školy i odchází z budovy školy vchodem z ulice Jiřího z Poděbrad. Žák se přezouvá po celý školní rok.

Pokud žák překročil některou z uvedených zásad či svým chováním prokazatelně porušil platné zákony, vyhlášky a společenské normy, dojde k jeho potrestání, a to podle povahy přestupku – napomenutím, udělením důtky třídního učitele, ředitele školy nebo sníženou známkou z chování. Při hrubém porušení či soustavném porušování školního řádu může ředitel školy po projednání v pedagogické radě rozhodnout o podmínečném vyloučení nebo vyloučení ze školy.

 

III. Práva žáků

Právo na vzdělání.

Právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí.

Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.

Právo být chráněn před vměšováním do soukromí, do jeho korespondence.

Právo na ochranu před používáním drog.

Právo na svobodný rozvoj osobnosti.

Právo svobodně vyjádřit své mínění, získávat informace a zveřejňovat názory.

Právo předkládat oprávněné návrhy ke zlepšení činnosti školy (prostřednictvím rodičů, studentského fóra, školské rady).

Právo plně využívat materiální vybavení školy pro své vzdělání a výchovu (knihovnu, učebnu výpočetní techniky, tělocvičnu, posilovnu).

Právo navštěvovat konzultační hodiny pedagogických pracovníků.

Právo požádat o komisionální zkoušku z kteréhokoliv předmětu.

Právo na vyšetření záležitosti v případě, že se student cítí být jakýmkoliv způsobem poškozován ze strany spolužáků či zaměstnanců školy.

Právo zletilých studentů kandidovat, resp.volit zástupce do školské rady a výrazně se tak podílet na chodu školy.

 

IV. Ustanovení pro rodiče

Rodiče mají právo a povinnost pravidelně se informovat o prospěchu a chování svého dítěte v systému Bakaláři, u vyučujících, třídních učitelů v době konzultačních hodin, po předchozí domluvě v jinou dobu nebo prostřednictvím třídních schůzek. Není dovoleno v této souvislosti narušovat vyučování.

Rodiče mají právo podílet se na práci školské rady, volit do ní své zástupce.

Rodiče mají právo se seznámit se s učebními plány a školními vzdělávacími programy a prostřednictvím školské rady k nim vznášet připomínky a podněty.

Rodiče mají právo požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení studenta v případě pochybnosti o správnosti hodnocení na konci I. nebo II. pololetí, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděli, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení.

Rodiče mají povinnost omluvit absenci u nezletilých studentů (viz bod II/2)

 

Pravidla pro hodnocení žáků jsou přílohou školního řádu. Komisionální zkoušky, IVP a výchovná opatření se řídí platnými předpisy ve školství.

 V Českých Budějovicích 1. 9. 2017

RNDr. Danuše Lhotková

ředitelka školy