Úřední deska PDF Tisk Email

Česko-anglické gymnázium s.r.o. v Českých Budějovicích rozhodlo prostřednictvím ředitelky školy podle ustanovení  § 165 odst. 2 písm f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 59 a § 60 téhož zákona a § 67 a následujícími zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019, po zkouškách v náhradním termínu.

V souladu s § 60 školského zákona potvrdí přijatý uchazeč/ka svůj úmysl vzdělávat se na Česko-anglickém gymnáziu s.r.o. odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být přijat ke studiu na Česko-anglickém gymnáziu.