Projekt IROP

Název projektu: Učebna přírodních věd a jazyková učebna

Registrační číslo:  
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001502
Název operačního programu:    
Integrovaný regionální operační program (IROP)
Název výzvy: Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)
Název projektu: Učebna přírodních věd a jazyková učebna
Rozpočet projektu: 3 494 507 Kč
Období: 09.06.2016 až 31.08.2018

Základní informace o projektu „Učebna přírodních věd a jazyková učebna“

Projekt „Učebna přírodních věd a jazyková učebna“ byl předložen v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)“ v prioritní ose 06.2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 3 494 507,74 Kč, z toho způsobilé náklady 3 338 662,35 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 2 837 862,99 Kč.

Fyzická realizace projektu byla Česko-anglickým gymnáziem s.r.o. zahájena dne 9. 6. 2016 s cílem dokončit projekt nejpozději do konce srpna roku 2018.

Předmětem projektu je vybavení učebny přírodních věd a jazykové učebny na Česko-anglickém gymnáziu včetně zajištění vnitřní konektivity a tím dosažení zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodovědných předmětů. Projekt tak řeší problém nedostatečných podmínek pro vyučování a vybavenosti gymnázia pro výuku přírodních věd (chemie, biologie a fyziky). V případě výuky těchto předmětů je škola nucena pracovat se zastaralým vybavením, případně některé vybavení zcela chybí. Studenti jsou tak často vzděláváni pouze teoretickým výkladem frontální metodou bez možnosti praktické ukázky. Na Česko-anglickém gymnáziu, které je zaměřené na posílenou výuku angličtiny a jiných jazyků, také chybí speciálně určená místnost pro výuku cizích jazyků.

Hlavním cílem projektu je tedy zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodovědných předmětů na Česko-anglickém gymnáziu. To bude zajištěno skrze pořízení nového vybavení - celé jazykové učebny a pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů sloužících k badatelsky orientované výuce. Vzdělávání na Česko-anglickém gymnáziu též bude zkvalitněno díky zajištění vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.


Specifickými cíli projektu jsou:

 • modernizace a digitalizace výuky cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod,
 • modernizace výuky přírodních věd zaměřená na praktickou stránku - badatelsky orientovanou výuku,
 • zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce,
 • zvýšení zájmu o studium cizích jazyků a přírodovědných oborů na gymnáziu,
 • zkvalitnění přípravy studentů v oblasti cizích jazyků a přírodních věd pro případné další studium na vyšší odborné či vysoké škole,
 • zlepšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce,
 • zajištění a zlepšení vnitřní konektivity školy.

Projekt „Učebna přírodních věd a jazyková učebna“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekty OPVK


Název projektu: Finanční gramotnost ČAG (Financial skills ČAG)

Registrační číslo: 
CZ.1.07/1.5.00/34.0417
Název operačního programu:   
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.5 - unit costs
Název projektu: Finanční gramotnost ČAG (Financial skills ČAG)
Rozpočet projektu: 986 224 Kč
Období: 03.09.2012 až 02.09.2014


Více informací o probíhajícím projektu naleznete zde.


Zkrácený název projektu: Inovace výukových metod ČAG

 

Registrační číslo: 
CZ.1.07/1.1.10/01.0027
Název operačního programu:   
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název podprogramu: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí a rozšíření mezipředmětových vazeb ve výuce ČAG
Rozpočet projektu: 2 553 040 Kč
Období: 01.03.2009 až 31.08.2011
Obsahem projektu je soubor aktivit, které si kladou za cíl přispět k modernizaci a inovaci výukových metod v rámci počátečního vzdělávání na ČAG. Projekt v tomto ohledu navazuje na zpracovaný ŠVP a zavádí do výuky nové metody podporující zejména rozvoj klíčových kompetencí a zvýšení mezipředmětových vazeb.

Projekt obsahuje následující rámcové aktivity:
 1. Dovybavení ČAG nezbytnou moderní technikou, která umožní zavedení nových moderních vyučovacích metod založených především na ICT možnostech e-learningu;
 2. Vytvoření nových výukových materiálů, jejich otestování a zavedení inovativních metod souvisejících s rozvojem klíčových kompetencí ve výuce;
 3. Zvýšení kvalifikace pedagogů v oblastech souvisejících se zaváděním nových výukových metod do výuky, práci s novými výukovými materiály a softwary;
 4. Vytvoření a zavedení e-learningového programu do výuky s cílem podpořit primárně rozvoj samostatnosti jednotlivých žáků;
Více informací o probíhajícím projektu naleznete zde.


Zkrácený název projektu: Streaming v AJ a AJ v předmětech

Registrační číslo: 
CZ.1.07/1.1.10/02.0087
Název operačního programu:  
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Vytvoření a zavedení metodických pomůcek a streamingové formy do výuky AJ a dalších předmětů s využitím AJ
Rozpočet projektu: 2 057 484 Kč
Období: 29.12.2009 až 30.6.2012
Projekt Česko-anglického gymnázia s.r.o. (dále jen ČAG) je zaměřen na podporu výuky cizích jazyků (konkrétně angličtiny) a podporu výuky dějepisu, biologie a zeměpisu v angličtině prostřednictvím zavedením inovativní organizační formy streaming do výuky v rámci ŠVP a pomocí nových metodických a pracovních materiálů včetně e-learningu.
Cílů projektu bude dosaženo realizací dvou klíčových aktivit, jejichž výstupy budou udženy i po skončení projektu. Od 12/2009 do 08/2011 budou odborní garanti za jednotlivé předměty připravovat pracovní a metodické pomůcky, které budou implementovány do výuky ve školním roce 2011/2012. Celkem bude v rámci projektu vytvořeno 250 nových produktů a podpořeno 241 žáků.
V projektu budou efektivně využity finanční prostředky, aktivity jsou zaměřeny na rozvoj a zkvalitnění jazykového vzdělávání žáků.

Více informací o probíhajícím projektu naleznete zde.

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky