Nová maturita PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Eva Draslarová   

Maturitní zkoušky na ČAG

Termíny pro jarní a podzimní období 2019

Organizace maturitní zkoušky na Česko-anglickém gymnáziu vychází z platných dokumentů MŠMT, jimiž jsou:

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Povinnými zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

1) český jazyk a literatura (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)
2) cizí jazyk (anglický, německý, španělský, francouzský - didaktický test, písemná práce, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí) nebo matematika (didaktický test)
V rámci společné části maturitní zkoušky může student dále konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky.

Katalogy požadavků pro společnou část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky na ČAG se skládá ze tří předmětů.

Všichni studenti skládají zkoušku z Tematické angličtiny nebo z Tematické angličtiny extra (vždy výběr jednoho ze čtyř  možných zaměření z nabídky: General Science, Political Science, General Business, English and American Literature), dále si student zvolí dva z těchto předmětů: německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, geografie, matematika, fyzika, biologie, chemie, informatika a výpočetní technika, dějiny umění, dějiny hudby. Volba povinné zkoušky z dějin umění nebo dějin hudby je podmíněna absolvováním volitelného předmětu výtvarná výchova (dějiny umění), resp. hudební výchova v 1. a 2. ročníku čtyřletého oboru (v kvintě a sextě osmiletého oboru).
Student může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z výše uvedených předmětů. Dále je do portfolia nepovinných předmětů profilové části MZ zařazena též MATEMATIKA+ a nepovinný cizí jazyk (podle § 81 odst. 6 školského zákona).

Všechny zkoušky (s výjimkou nepovinné MATEMATIKY+) jsou ústní, před maturitní komisí. Součástí Tematické angličtiny extra, německého jazyka, španělského jazyka, francouzského jazyka a dějin umění je navíc obhajoba maturitní práce.
Ve školním roce 2018/2019 si student vybere jedno z témat do 30.9.2018.
Maturitní práce z Tematické angličtiny extra:
do 30. 9. 2018 seznámení studentů s požadavky na maturitní práci (rozsah, požadavky na konečnou úpravu) a s hodnotícími kritérii, student nahlásí konzultantovi zamýšlené téma své maturitní práce
do 16. 11. 2018 odevzdání první verze maturitní práce
do 15. 2. 2019 odevzdání maturitních prací k druhé konzultační kontrole (práce zohlední připomínky vyplývající z první konzultační kontroly, navíc bude doplněna o glosář termínů a přílohy)
do 31. 3. 2019 (resp. do 29. 3. pro Snc extra) odevzdání finální verze maturitní práce
do 29. 4. 2019 vypracování posudků vedoucího práce i oponenta a předání studentům
Maturitní práce za NJ, FJ a ŠJ:
do 30. 9. 2018 seznámení studentů s požadavky na práci (rozsah, požadavky na konečnou úpravu) a s hodnotícími kritérii, student nahlásí konzultantovi zamýšlené téma své maturitní práce
do 16. 11. 2018 studenti odevzdají práci k první konzultační kontrole
do 15. 2. 2019 odevzdání prací ke druhé konzultační kontrole (práce zohlední připomínky vyplývající z první konzultační kontroly, navíc bude doplněna o glosář termínů a přílohy)
do 31. 3. 2019 odevzdání finální verze maturitní práce
do 29. 4. 2019 vypracování posudků vedoucího práce i oponenta a předání studentům
Maturitní práce z DEU:
do 30. 9. 2018 zadání maturitní práce z dějin umění
31. 3. 2019 termín odevzdání maturitní práce
27. 4. 2019 termín odevzdání posudků vedoucího práce i oponenta a předání studentům

Požadavky a kritéria hodnocení maturitních prací

Ústní zkouška z Tematické angličtiny extra, německého jazyka, španělského jazyka a dějin umění trvá maximálně 15 minut, obhajoba maturitní práce minimálně 5 minut (celkem ústní zkouška a obhajoba maturitní práce 20 minut). Ústní zkoušky z ostatních předmětů profilové části trvají maximálně 15 minut. Příprava na každou ústní zkoušku trvá 15 minut, příprava na obhajobu maturitní práce 5 minut.


Přihlášky k maturitní zkoušce:
do 1. 12. 2018 podání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním období 2019,
student dostane zpět potvrzenou přihlášku nejpozději do 20. 12. 2018

Termíny maturitních zkoušek pro školní rok 2018/2019 (jarní období):

29. 4. 2019 předání výročních vysvědčení 8.V, 4.r

studijní volno: 30. 4., 13. - 17. 5. 2019

10. a 11. 4. 2019 písemné práce (společná část MZ)

od 2. 5. 2019  blok didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma podle MŠMT)

20. - 23. 5. 2019 maturitní zkoušky 8.V (ústní zkoušky společné i profilové části MZ, obhajoba maturitních prací)
27. - 30. 5. 2019 maturitní zkoušky 4.r (ústní zkoušky společné i profilové části MZ, obhajoba maturitních prací)

3. 6. 2019 slavnostní předávání maturitních vysvědčení (obřadní síň radnice, 16:00 pro 4. ročník, 17:00 pro 8.V)

Oficiální informace naleznete na www.novamaturita.cz

 

Studium na VŠ:

Kompletní seznam vysokých škol pro školní rok 2019/20 naleznete v Učitelských novinách z 23. 10. a 21. 11. 2018

Další informace poskytne poradce pro VŠ Mgr. Petr Mašek [e-mail]

V přílohách jsou maturitní témata profilových zkoušek: