V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) zavádí Česko-anglické gymnázium s.r.o. vnitřní oznamovací systém (VOS) a zároveň vyzývá oznamovatele k podávání oznámení cestou interních kanálů pro oznamování. Přínosem opatření je posilnění ochrany oznamovatele, který nesmí být vystaven odvetným opatřením. Totožnost oznamující osoby nebude sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu kromě příslušné osoby. Směrnice nechrání oznamovatele uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

VOS je souhrn postupů a nástrojů, který slouží k přijímání oznámení o porušení práva, nakládání s tímto oznámením, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

Proto byla ředitelem školy určena tzv. příslušná osoba, která přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost informace o protiprávním jednání. Pověřenou osobou byl určen Mgr. Lukáš Erhart, lerhart@cag.cz, +420 608 510 265, a zástupkyní pro případ jeho nepřítomnosti Mgr. Monika Maradová, mmaradova@cag.cz, +420 736 764 738. Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními a tedy je i posuzovat. Příslušná osoba je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázána mlčenlivostí.

Podávání oznámení

Oznámení lze podávat těmito způsoby:

 • písemně prostřednictvím poštovního úřadu na adresu: Česko-anglické gymnázium s.r.o., Třebízského 1010/9, 370 06 České Budějovice 5, přičemž na obálce musí být uvedeno
  „NEOTVÍRAT – Oznámení o porušení práva Unie – pouze k rukám příslušné osoby“
 • osobně po předchozí dohodě s příslušnou osobou, písemně nebo ústně

Oznamovatel musí být do 7 dnů vyrozuměn o přijetí oznámení. Do 3 měsíců od potvrzení o přijetí oznámení, musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání. Příslušná osoba musí navrhnout opatření příslušnému orgánu k předejití nebo nápravě protiprávního jednání. Příslušná osoba bude uchovávat oznámení po dobu 5 let od jeho přijetí.

Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům Česko-anglického gymnázia s.r.o. a osobám, které se o protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti. Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Oznamovaná porušení musí být protiprávní a týkat se aktů EU uvedených v příloze „Směrnice EU“, která se týkají těchto oblastí:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • porušení ohrožující finanční zájmy Evropské unie dle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
 • porušení týkající se fungování vnitřního trhu dle článku 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Oznámení je možné učinit také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti na https://oznamovatel.justice.cz/ nebo uveřejněním při splnění zákonných podmínek.

Reference

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937