Stipendijní řád Česko-anglického gymnázia s.r.o.
Česko-anglické gymnázium s.r.o. ve spolupráci s Nadačním fondem Česko-anglického gymnasia vytváří podmínky pro stipendijní podporu nadaným studentům, kteří dosahují vynikajících studijních výsledků, výrazných úspěchů v soutěžích a významně reprezentují školu v různých  programech a aktivitách a rovněž těm studentům, kteří potřebují pomoci v náhlé sociálně tíživé situaci.

I.    Úvodní ustanovení

Stipendia mohou být udělována ve dvou formách: sociální a pobídková.

II.    Pravidla pro udělování stipendií

1. Pravidla pro udělování pobídkových stipendií


1.1. Udělení pobídkového stipendia je vázáno  především na vynikající studijní výsledky, výrazné úspěchy v soutěžích  a významnou reprezentaci školy.

Odměna ve formě pobídkového stipendia může být udělena studentům, kteří v daném školním roce zpravidla dosáhli těchto úspěchů:
  • prospěchu  závěrečného vysvědčení s průměrem 1,00 – 1,20 v nižším gymnáziu,
  • prospěchu  závěrečného vysvědčení s průměrem 1,00 – 1,30 ve vyšším gymnáziu,
  • úspěchu v předmětových olympiádách a konverzačních soutěžích bez omezení prospěchem, za umístění na 1. a 2. místě ve  školním kole soutěže, za 1. – 5. místo okresního kola, 1. – 8. místo krajského kola a účast v celostátním kole,
  • vynikající reprezentace školy v aktivitách krajského a celostátního významu.
1.2. Studentovi zároveň nebylo uděleno v daném školním roce žádné kázeňské opatření ani snížena známka z chování a neměl žádnou neomluvenou absenci. Naopak student ve svém chování a jednání byl po celý školní rok pozitivním příkladem svým spolužákům.

1.3. O udělení pobídkových stipendií navrženým studentům rozhodne ředitelka školy po projednání na pedagogické radě do konce června. Udělení stipendia není nárokové.

1.4. Příjemcům pobídkových stipendií bude stipendium vyplaceno do 31.8. daného školního roku.

2. Pravidla pro udělení sociálního stipendia


2.1. Nárok žádat o sociální stipendium má student (zákonný zástupce studenta), jehož rodina se dostala do tíživé finanční situace a student zároveň vykazuje dobré studijní výsledky:
  • dosažení studijního průměru 1,00 – 1,50 v 1. – 4. ročníku 8letého studia či dosažení studijního průměru 1,00 – 1,80 v 5. – 8. ročníku 8letého a 1. – 4. ročníku 4letého studia v 1. pololetí školního roku, ve kterém student o stipendium žádá,
  • studentu zároveň nebylo uděleno v daném školním roce žádné kázeňské opatření ani snížena známka z chování a neměl žádnou neomluvenou absenci. Naopak student ve svém chování a jednání je pozitivním příkladem svým spolužákům.
2.2. Žádost zdůvodňující požadavek přidělení sociálního stipendia na budoucí školní rok podá žadatel ředitelce školy do 31.března. Přílohou žádosti musí být potvrzení o zdanitelných  příjmech rodiny za poslední kalendářní rok, případně další doklad o sociálně tíživé situaci a kopie vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení studenta v daném školním roce, ve kterém uchazeč žádá, případně doklad o úspěšném přijetí a podpisu smlouvy o studiu u studenta budoucího 1.ročníku.

2.3. Udělení stipendia schválí Rada města České Budějovice do konce června. Po udělení rozhodnutí bude neprodleně se zákonným zástupcem žáka podepsán dodatek ke smlouvě o studiu na následující školní rok.

III.    Závěrečné ustanovení

Tento stipendijní řád vydává ředitelka Česko-anglického gymnázia s.r.o.. Řád splňuje ustanovení §30 odst.4) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je odsouhlasen zřizovatelem a schválen školskou radou podle §168 odst.1) písm.c) zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V Českých Budějovicích dne 1.9.2017

RNDr. Danuše Lhotková, ředitelka ČAG