Výuka jazyků PDF Tisk Email

 

CO NABÍZÍME V RÁMCI VÝUKY ANGLIČTINY NA NAŠEM GYMNÁZIU ?

 • odbornou, moderní a zajímavou výuku (s týdenní dotací 5 hodin na nižším a nejméně 7 hodin na vyšším gymnáziu) vedenou vysoce kvalifikovanými učiteli angličtiny s bohatými zahraničními zkušenostmi z krátkodobých, ale i dlouhodobých pobytů v anglicky mluvících zemích (již tři naši vyučující působili rok na středních školách v USA v rámci Fulbrightova stipendia), navíc doplněnou lektory Aj ze zahraničí, aktuálně z USA, Irské republiky a Velké Británie
 • streaming - specializaci studenta dvou nejvyšších ročníků umožňující studentovi, aby si zvolil úroveň obtížnosti a obsahové zaměření svého studia. Studenti si volí mezi obchodní angličtinou, politologií , vědeckou angličtinou, britskou a americkou literaturou
 • přípravu a možnost získání jazykového certifikátu mezinárodních Cambridgeskýchzkoušek všech jazykových úrovní. S platností od 15.10. 2008 se ČAG stalo akreditovaným centrem pro výše zmíněné zkoušky. Naši studenti tak mají jedinečnou příležitost složit jazykové zkoušky z angličtiny za výhodných finančních podmínek a využít výhodu, kterou pro ně představuje domácí prostředí. Od šk. r. 2012-13 se ČAG stalo též partnerskou institucí Britského centra v Českých Budějovicích. V rámci tohoto partnerství připravuje škola zájemce nejčastěji  na zkoušky FCE, CAE a IELTS
 • nadnárodní projekty Comenius, Multilateral Youth Exchange, EU-Dialogue Award, eTwinning organizované a podporované EU - ČAG se již několik let aktivně účastní evropských projektů Comenius 1 a 3 spolu s dalšími partnerskými školami po celé Evropě (od Norska po Turecko). Studenti tak mají možnost prezentovat svůj podíl na projektech během mezinárodních setkání, kde získávají zkušenosti při práci v mezinárodním týmu a zároveň navazují nová přátelství. Ve šk.r. 2009/10 jsme v této oblasti získali dvě významná ocenění: mezinárodní cenu za projekt EU Internet Award ve spolupráci s partnerským Theodor Heuss gymnáziem v Německu a cenu za 2.místo v eTwinningovém projektu s rakouským gymnáziem v Hagenbergu. Ve šk. roce 2015-16 jsme získali 1.místo za eTwinningový projek Let’s App s partnerskou školou v katálanské Tortose
 • pravidelné návštěvy divadelních představení v angličtině - ČAG organizuje minimálně jednou do roka pro studenty návštěvy divadelních představení - spolupracujeme s interaktivním divadelním souborem Barevné děti, divadlem Bear a pražským Salesiánským divadlem
 • besedy s různými osobnostmi z anglicky mluvících zemí - ČAG pořádá besedy pro své studenty s nejrůznějšími osobnostmi kulturního a politického života. Během posledních tří let naši školu - mimo jiné navštívil v lednu 2007 americký velvyslanec R. W. Graber; v listopadu 2007 mezi naše studenty zavítal manželský pár Carol a Larry z dalekého kanadského Yukonu a v rámci oslav týdne Jihoafrické republiky 22.-25.4.08 jsme přivítali v historické  budově Solnice tajemníka ambasadorky JAR v ČR, p. Motsoko; spolu s ním k nám zavítalo i několik ministrů z jihoafrických provincií Eastern Cape a Mpupalanga v doprovodu jihoafrických tanečních skupin. V březnu 2009 navštívill naši školu velvyslanec Peru  Jeho Excelence Alberto Efraín Salas Barahona s delegací. V červnu 2009 jsme v rámci Multikulturního týdne přivítali na ČAGu slovinského velvylsance p. France Buta. V říjnu 2009 jsme měli jedinečnou příležitost besedovat s americkým astronautem Rustslem Schweickartem, členem posádky Apollo 9, který jako první Američan vystoupil do kosmického prostoru. Ve školním roce 2010-11 měli studenti ČAG možnost diskutovat s izraelským vevyslancem JE Jaakovem Levym, který zavítal na naši školu ještě podruhé na podzim 2012. Ve spolupráci s Britskou hospodářskou komorou  byla pro studenty streamingu v anglickém jazyce připravena též série 8 přednášek v rámci projektu OPVK.Studenti měli jedinečnou příležitost dozvědět se více o zajímavých a aktuálních tématech a  diskutovat o nich s předními odborníky z oblasti managementu, bankovnictví, výzkumu a vývoje. V nedávné době jsme pro studenty ČAGu přichystali  besedy s dalšími zajímavými hosty z nejrůznějších zemí- např.  na Den Vietnamu,  v rámci Týdne věnovaného  severnímu Německu či  během Týdne věnovaného spolkové zemi Baden-Wuertemberg. V letošním roce bychom rádi uspořádali v rámci výuky německého jazyka  Týden věnovaný Bavorsku
 • výuku reálií anglicky mluvících zemí prostřednictvím autentického zážitku - již čtvrtým rokem organizujeme na naší škole týden věnovaný jedné anglicky mluvící zemi; v roce 2007 jsme si vybrali Austrálii, v roce 2008 jsme uspořádali týden věnovaný Jihoafrické republice, v roce 2009 týden Peru, ve šk. roce 2012-13 Týden sev. Německa, Den Izraele a Den Vietnamu. Během jednoho týdne/dne tak mají naši studenti možnost poznat danou zemi i jinak než z učebnic - z besed, promítání cestovatelských snímků, četby, ochutnávky typických pokrmů atd. Jý po čvrté zasebou  nabízíme našim studentů účast v projektu EDISON,  který si klade za cíl zvyšování mezikulturní vzdělanosti u mladých lidí.. Tento projekt je realizován organizací AIESEC (mezinárodní studentská organizace zabývající se rozvojem leadershipu u mladých lidí prostřednictvím zahraničních stáží a samotným členstvím v organizaci).
 • výchovu k proevropskému myšlení - studenti ČAGu se již sedmým rokem zúčastňují Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže, Českého a Evropského fóra; studentské delegace z různých nominovaných škol z celé ČR simulují v angličtině skutečná jednání EU parlamentu a v komisích po 4 dny diskutují o aktuálních otázkách EU; následně připravují rezoluce, které obhajují během Závěrečného zasedání. V dubnu 2007 naše delegace studentů septimy zvítězila v regionálním kole NVK EPM a v listopadu 2007 jeli naši studenti reprezentovat ČR na Mezinárodní EPM do Dublinu. V roce 2009 v době od 25.-29.3. byla naše škola spoluorganizátorem Národní výběrové organizace Evropského parlamentu mládeže
 • spolupráci s mezinárodní školou Townshend International v Hluboké n/VLT a nově též s English College in Prague - ČAG již několik let intenzivně spolupracuje s mezinárodní školou Townshend v nejrůznějších oblastech; pro naše studenty pořádáme vzájemné workshopy, divadelní a jiná kulturnípředstavení, besedy, atd. Ve šk. r. 2012-13 byl navázán nový kontakt s prestižním pražským gymnáziem English College in Prague, se kterým jsme zahájili spolupráci v rámci přírodních věd a mimoškolních aktivit  Modelu Spojených Národů.
 • jazykové kurzy v Anglii spojené s poznáváním - "Break Through Your Barrier" s ubytováním v rodinách a s výukou Aj v kurzech vedenými rodilými mluvčími-zacílené na studenty tercie
 • tradici oslav anglosaských svátků - každoročně mají studenti ČAGu možnost aktivně se spolupodílet na přípravě a oslavě nejvýznamnějších anglosaských svátků jako např. Halloween, Thanksgiving Day, Guy Fawke's Night , St. Patrick's Day, apod.
 • ČAG vítá a podporuje krátkodobé i dlouhodobější, zpravidla roční či půlroční pobyty našich studentů v zahraničí, zejména v anglicky mluvících zemích, s cílem zdokonalení jazykových dovedností a získávání osobních zkušeností v cizí zemi
 • informační servis a poradenství týkající se univerzitního studia v anglicky mluvících zemích - jsme připraveni pomoci studentům v jejich orientaci při výběru VŠ studia na zahraničních univerzitách; poradíme s procedurálními otázkami podání přihlášky, výběru vhodných jazykových zkoušek, apod.