Zahraniční partneři PDF Tisk Email

V roce 2016/2017 nabízíme tyto dva základní programy:

Break Through Your Barrier - jazykový kurs pro studenty tercie spojený s výukou a  pobytem v rodinách, navíc doplněný o  poznávání jihozápadní Anglie.

Experience Cultural Life in London-kulturně-poznávací týdenní kurz , primárně pro studenty 2.-3.ročníků. Realizujeme podle aktuálního zájmu ze strany studentů.

Spolupráce s Plymouth University- ČAG externě spolupracuje s profesory a studenty z univerzity v anglickém Plymouth v oblasti  praxe pro začínající britské učitele, kteří k nám přijíždějí v rámci svého studia na krátkodobé stáže. Ve školním roce 2012-13 k nám zavítalo celkem 11 začínajících učitelů z VB, aby si vyzkoušelo své pedagogické dovednosti v předmětech hudební výchova, drama, matematika, zeměpis,  a biologie.

Mezinárodní projekt Comenius/Erasmus

Podporuje a rozvíjí další vzdělávání učitelů na celoevropské úrovni, podporuje mezinárodní spolupráci a komunikaci studentů a žáků, umožňuje setkávání a výjezdy. Vytváří sítě, které spolu spolupracují na určitých tématech a problémech. Naše škola je zapojena do několika struktur v rámci programu Comenius.

Začátkem listopadu 2007 proběhla v německém Hombergu učitelská konference Comenius 1, kde se partnerské školy (Německo, ČR, Rumunsko, Španělsko a Anglie) dohodly na tématu pro tento školní rok - napsat zajímavou esej na téma „Představy o mém budoucím povolání a životě.“ Nejlepší práce byly konzultovány v mezinárodních skupinách a  následně postoupily do finále; vítězové se na jaře 2008 zúčastnili žákovské konference v Anglii v Burnham on Sea. V listopadu 2008 proběhla učitelská konference v rumunské Turdě, kde se všechny partnerské školy dohodly na společném projektu pro školní rok 2008/2009; výsledky projektu pak byly prezentovány během žákovské konference na jaře 2009, kterou pořádala právě naše škola. V současné době připravujeme žádost o vstup do nového projektu Comemius 1 se stávajícími partnery v Německu a Španělsku, k nimž by měly přistoupit noví partneři z Polska a Finska.

Učitelé naší školy se každoročně zúčastňují kurzů a konferencí v rámci celoevropského programu Comenius 3 pojednávajících o problematice současné Evropy (migrace a život v multikulturní společnosti, výchova k euroobčanství, výchova k lidským právům apod.). V roce 2004 byla naše škola, jako národní koordinátor, pořadatelem takového kursu. Členy této sítě jsou vzdělávací instituce celé Evropy, a proto se snadno navazují pracovní a osobní přátelství s partnery od Norska po Turecko. V tomto programu, do jehož druhé tříleté etapy právě vstupujeme, významně figurují i university a výzkumná pracoviště. Je zřejmé, že v takto složité síti institucí se valná část komunikace odehrává pomocí internetu, částečně i formou vidoekonferencí. I tato stránka rozvoje dovedností v práci s informačními technologiemi je součástí projektu.

V prosinci 2010 proběhla na ČAGu přípravná konference pro další etapu projektu Comenius, které se zúčastnili zástupci škol ze Španělska, Německa, Finska, Polska a Itálie. Koncem školního roku 2010-11 ČAG získalo nový 2-letý grant v projektu Comenius 1 na období let 2011-13. Projekt je financován Evropskou komisí z Programu celoživotního vzdělávání. Během této doby se celkem uskutečnilo  24 mobilit. Téma projektu bylo "Promote Equality at Secondary Schools in Europe". K stávajícím německým a katalánským partnerům přibyly ještě  zahraniční školy z Finska, Polska a Itálie. Hlavním koordinátorem  celého projektu se stala německá partnerská škola v Hombergu. V dubnu 2011 proběhla žákovská konfrence v polském Gdaňsku, kde všech 6 zúčastněných zemí prezentovala výsledky svých výzkumů na téma "Gender Issues". Studenti ČAGu vydali genderově zaměřený časopis. V loňském školním roce proběhla učitelská konference v italské Neapoli a v dubnu 2013 byl projekt uzavřen závěrečnou žákovsku  konferencí v německém Hombergu. Tento projekt v předloňském roce skončil a ČAG doufá, že v dohledné době vstoupí do nového partnerského projektu.

Dvacetileté  přátelství s německým Hombergem

Po několikerých vzájemných výměnách s pobyty v rodinách a realizovaných projektech (aktuální Comenius a dříve spolupůsobení v anglických muzikálech) se  studenti Theodor Heuss Gymnasium a studenti ČAGu  setkali  na společném týdenním pobytu v Mnichově, kde vedle poznávání bavorské metropole proběhla i  beseda a diskuze k otázce česko-německých vztahů.

V červnu 2015 se díky spolupráci německých kolegů Rosie Hetzler Roggatz, Helmutha Grafa a čagovské prof. Kateřiny Štruncové uskuteční již podesáté v řadě 10-denní studentská praxe; cílovou skupinou jsou studenti septimy a 3.roč., kterří vykonávají praxi v nejrůznějších německých institucích- v nemocnici, ve škole, v bankách, seniorských domech, v infocentrech, na radnici, apod. Během praxe studenti získají možnost vedle prohloubení svých znalostí němčiny taktéž nahlédnout do fungování výše zmíněných institucí. V předloňském školním roce k nám poprvé přijeli němečtí studenti na týdenní praxi, kterou vykonávali na mez. škole Townshend a na St. zámku Hluboká.

Spolupráce s homberským gymnáziem se rozšířila ve školním roce 2008/2009 o reciproční výměnný pobyt pro studenty nižšího gymnázia ve věku od 13-15 let. Na jaře 2017  budou studenti ČAGu hostovat již podeváté své německé partnery a naopak naši studenti pojedou na týdenní studijně-poznávací pobyt do německého Hombergu v červnu 2017.

Již dvánáctá vzájemná návštěva  mezi gymnáziem v Mariboru a ČAGem

Prva Gimnazija Maribor ve Slovinsku, která byla vybrána do projektu Evropská škola, vyzvala v r. 2004 ČAG ke společnému projektu, při kterém se studenti obou zemí nejdříve naučí konverzační minimum jazyka partnerské země. Ačkoli pracovním jazykem je angličtina, při pobytu v rodinách se studenti  snaží naučit také základy jazyka hostitelů. Během týdenního pobytu v obou partnerských městech studenti společně pracují na projektech v tématických skupinách. Výsledky jejich společné práce jsou pak zpřístupněny veřejnosti v každém z partnerských měst. Cesta do Slovinska čeká v červnu tohoto školního roku již podvanácté studenty letošní sexty,  naopak  v pol. září 2017 gymnazisté z Mariboru budou objevovat svéráz života u nás.

Partnerství mezi Lycée Dupuy de Lôme z Lorientu a ČAGem

Již posedmé za sebou měli studenti  ČAGu možnost zdokonalovat svou francouzštinu (i angličtinu) při návštěvě studentů z francouzského Lorientu a pak následně objevovat krásy Francie během týdenní návštěvy této oblasti. Obě strany byly nadšené navázaným přátelstvím a již nyní se připravujeme na opětovné setkání na jaře 2017 pod vedením profesorky Zdeňky Huckové.

Desetileté partnerství s BORG v Rakousku

S Bundesoberstufenrealgymnasium v hornorakouském Hagenbergu/Linci jsme navázali první kontakt v lednu 2007  a od té doby jsme podnikli bezpočet  společných akcí na území našich sousedů či  u nás. Tyto akce tradičně zahrnují jak výuku v tandemech (rakousko-českých dvojicích), návštěvu hodin vybraných předmětů na rakouské škole či u nás,  tak i zábavu-např. společnou přípravu oběda podle receptů v češtině i němčině a v neposlední řadě poznání –  netradičně pojaté prohlídky Č.B. a Lince. Patronkou spolupráce na rakouské straně je Dr. Naděžda Salmhoferová, která na gymnáziu vyučuje češtinu jako cizí jazyk.

Vzájemnou spolupráci jsme obohatili i o kulturní rozměr, kdy jsme v dubnu 2008 pozvali do historické budovy Solnice školní divadelní soubor z Lince vedený prof. Karin Bauer, aby nám představili svou adaptaci historické hry W. Shakespeara Richard III. I v tomto šk.  roce se těšíme, že nám naši rakouští partneři přijedou představit opět něco nového ze své divadelní produkce.

S BORG v  Hagenbergu/Linci spolupracujeme též eTwiningovou formou, jejíž výsledkem jsou dvě významná národní  ocenění  (3.místo  v rakouské celonárodní soutěži ve šk. r. 2009-10 a 2.místo v české celonárodní soutěži ve šk. r. 2010-11, obě na téma "Kvalita česko-rakouských vztahů od r. 1989 do současnosti".

Partnerství s ES Joaquin BAU v katalánské Tortose

Dalším staronovým partnerem je  IES Joaquin BAU v katalánské Tortose. S touto školou v Katalánsku již spolupracujeme devátým rokem v rámci výše zmiňovaného  projektu Comenius1; v tomto školním roce jsme opět uskutečnili reciproční výměnný pobyt pro studenty španělštiny; na jaře 2015 se naši studenti vydají objevovat krásy katalánské Tortosy během týdenního studijně-poznávacího pobytu pod vedením prof. Jesuse Castillo. V loňském školním roce jsem s Kataláci spolupracovali též formou E-twinningu v předmětech Anglický jazyk; výsledkemn spolupráce je společná platforma na téma Moje město-více o tomto projektu najdete na odkaze:http://2000kmawaytecnoblocs.blogspot.com.es

 

Partnerství v Nizozemí

Nejnovějším aktuálním zahraničním kontaktem je nizozemská Da Vinci College ve městě Purmerend, se kterou jsme navázali internetový kontakt zač. září 2010. V listopadu 2012 jsme podnikli první vzájemnou návštěvu a v červnu 2013 jsme naopak hostili holandské studenty na ČAG. V budoucnu bychom i tento cenný kontakt rádi rozvíjeli.