Naše IT filozofie

Žijeme v čím dál znatelnější symbióze s počítači. Díky informačním a komunikačním technologiím již není vzdělanost omezena přístupem k informacím, ale naší schopností je vyhledávat, třídit a posuzovat jejich kvalitu. Odborníkem se nestáváme vstřebáním jakéhosi definitivního seznamu znalostí, ale naopak naší schopností orientovat se v neustále se vyvíjejícím světě. Tomu je podřízena i výuka informatiky a výpočetní techniky na Česko-anglickém gymnáziu.

Práce s informacemi a komunikace se prolíná všemi předměty. Školní tablety a PC, či studentské vlastní laptopy nebo mobilní telefony (metody BYOD, Bring Your Own Device) jsou rutinní pomůckou při výuce. Ucelený trénink jejich bezpečného a efektivního používání získávají v předmětech IVT.

Hlavním cílem je rozvoj informatického myšlení. To znamená vytvoření pocitu sebevědomí a komfortu s technikou. Žáci musejí na základě vlastních zkušeností prožít klíčové zážitky s počítači:

  • Řešení existuje a já ho umím samostatně najít.
  • Počítače mi mohou usnadnit práci a vyplatí se mi je k tomu používat.
  • Počítač slepě vykonává mé pokyny. Když budu přemýšlet o svém záměru a vnímat výsledek, nic mi nebude klást odpor.

Energizovaní těmito poznatky pak studenti s lehkostí nabývají kompetencí v nejrůznějších oblastech. Rozumí vztahu hardwaru a softwaru a elementární počítačové architektuře, používají efektivně kancelářské programy a využívají ICT k organizaci a zjednodušení svého života. Prezentují efektivně výsledky své práce. Uvažují o důsledcích svého chování v informačních sítích, rozeznávají rizika a umějí se bránit kybernetickým hrozbám. Chápou principy tvorby softwaru a uplatňují algoritmická řešení v informatice i mimo ni. Sledují nové trendy a nepřestávají se učit a inspirovat.

Výuka ve všech aspektech probíhá od primy až do maturitních ročníků. Hravé programování a vyhledávání nejmladších žáčků vyúsťuje v rešerše a funkční aplikace nejstarších. Poslední dva ročníky mají výuku v oblastí IT jen volitelně.

Nástroje a technologie

Česko-anglické gymnázium je trendsetter v oblasti informačních technologií. Naši studenti a učitelé pracují v profesionálních prostředích a s nástroji, které jejich vrstevníci často poznávají až na univerzitách.

Síť Eduroam
Infrastruktura eduroam. https://www.eduroam.cz/

Jsme součástí globální sítě Eduroam, která našim studentům a zaměstnancům umožňuje bezplatné WiFi připojení k síti na téměř všech univerzitách, v knihovnách, výzkumných institucích, v některých vybraných středních školách, na letištích a jiných veřejných místech. Díky tomu neztratí kontakt ani na zahraničních cestách a studijních pobytech.

Cloudové řešení Office 365

Naše soubory a aplikace žijí v cloudu. Díky tomu je máme neustále k dispozici. Celá naše kancelář se skládá z libovolného počítače a připojení k internetu. Uživatelské údaje od naší školy odemykají studentům i učitelům přístup do jejich kyberprostoru, kde své tvůrčí výsledky nikdy neztratí. Tento způsob práce bude brzy dominantním. My jsme připraveni a budeme z toho těžit.

Všichni studenti (a jejich rodiny) mají placené licence plných verzí Microsoft Office pro 5 počítačů.

Mobilní zařízení iPad

V řadě předmětů pracují studenti na tabletech společnosti Apple. Všeobecně používáme zejména produkty Microsoftu, takže tato zkušenost s konkurenčním operačním systémem je cenným zpestřením. Různorodé činnosti vykonávané pomocí tabletů pomáhají studentům získávat efektivní návyky a rozvíjet jejich informatickou intuici.

Volitelné semináře

Naši učitelé připravují řadu volitelných seminářů, které zájemcům umožňují rozvíjet jejich technické vzdělání nad rámec běžné středoškolské výuky.

V těchto seminářích pracují smíšené věkové skupiny a je možné si je zapsat v kterémkoliv ročníku. Mladší studenti tím čerpají zkušenosti od svých starších mentorů, kteří se stávají jejich pozitivními vzory. V seminářích panuje přátelské prostředí a studenti se orientují na společný výsledek.

Programování

V seminářích programování studenti získávají základní znalosti o tvorbě softwaru, pochopí programovací paradigmata a osvojí si způsoby algoritmizace. Poté, co si tyto základy procvičí sérií jednoduchých úloh, se věnují vlastnímu projektu. Společně s učitelem formulují dlouhodobý cíl, navrhnou aplikaci, vyberou si nástroje a publikují výsledky. Výstupy z těchto seminářů byly dvakrát oceněny Národní cenou Domu zahraniční spolupráce.

Programovací jazyky a vývojová prostředí:

  • Java – Netbeans, případně Greenfoot/BlueJ
  • C# – VisualStudio (pro konzolové aplikace)
  • C# – Unity3D (pro tvorbu her a mobilních aplikací)

Naše gymnázium nevyučuje programování pomocí zastaralých technologiích jako je PASCAL.

Robotizace

Používáme stavebnice LEGO Technik a kompatibilní mikropočítače. Studenti samostatně stavějí a programují roboty, kteří se utkávají v soutěžích vypisovanými ČVUT v Praze. Zkušenosti z tohoto semináře pomohou studentům v oblastech obrábění, konstrukce, automatizace a umělé inteligence (AI).

Kontaktní osoby pro oblast IVT

  • Mgr. David Hartman (systémový administrátor, ICT koordinátor)
  • RNDr. Pavel Soukup, Ph.D.
  • Mgr. Eva Draslarová