Organizace maturitní zkoušky na Česko-anglickém gymnáziu vychází z platných dokumentů MŠMT, jimiž jsou:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,
  v platném znění

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-dalsi-upravy-maturitnich-zkousek

Změny maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021 vychází z Opatření obecné povahy č. j. MŠMT-3267/2021- 1, 2

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Povinnými zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 1. český jazyk a literatura (didaktický test)
 2. cizí jazyk (anglický, německý, španělský, francouzský – didaktický test) nebo matematika (didaktický test)

Ve školním roce 2020/2021 je prodloužen časový limit pro konání didaktických testů:

DT Český jazyk-  celkový časový limit 85 minut

DT cizí jazyk – celkový časový limit 110 minut

DT matematika – celkový časový limit 135 minut

V rámci společné části maturitní zkoušky může student dále konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky formou didaktického testu (cizí jazyk, matematika, MATEMATIKA rozšiřující).

Katalogy požadavků společné části

Profilová část maturitní zkoušky na ČAG se skládá ze těchto předmětů:

ve školní roce 2020/2021 se nekonají písemné práce z českého jazyka a cizích jazyků

 1. Český jazykpísemná práce a ústní zkouška… ve školním roce 2020/2021 je toto nepovinná zkouška, žák se k ní musí v případě zájmu přihlásit
 2. Cizí jazyk (AJ, NJ, ŠJ nebo FJ)písemná práce a ústní zkouška (pouze v případě, že si žák zvolil tento předmět ve společné části)… ve školním roce 2020/2021 je toto nepovinná zkouška, žák se k ní musí v případě zájmu přihlásit
 3. Tematická angličtina nebo Tematická angličtina extra (vždy výběr jednoho ze čtyř možných zaměření z nabídky: General Science, Political Science, General Business, English and American Literature)
 4. a 5. předmět: student si zvolí dva z těchto předmětů: cizí jazyk – německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, anglický jazyk, základy společenských věd, dějepis, geografie, matematika, fyzika, biologie, chemie, informatika a výpočetní technika, dějiny umění, dějiny hudby. Volba povinné zkoušky z dějin umění nebo dějin hudby je podmíněna absolvováním volitelného předmětu výtvarná výchova (dějiny umění), resp. hudební výchova v 1. a 2. ročníku čtyřletého oboru (v kvintě a sextě osmiletého oboru). V souladu s ŠVP ČAG je zkouška z anglického jazyka na úrovni B2 a zkouška z německého, španělského a francouzského jazyka na úrovni B1.

Všechny zkoušky jsou ústní, před maturitní komisí. Součástí ústní zkoušky z Tematické angličtiny extra a Dějin umění je navíc obhajoba maturitní práce. Zkouška z cizího jazyka (anglického, německého, španělského, francouzského, anglického) se skládá vždy z písemné práce a ústní zkoušky.

Jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka může v souladu s § 81 odst. 7 školského zákona a § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. na základě žádosti student nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem, a to z anglického jazyka na úrovni B2 nebo vyšší podle SERR, z německého/španělského/francouzského jazyka na úrovni B1 nebo vyšší podle SERR.
Student může zkoušku z příslušného cizího jazyka nahradit jazykovým certifikátem příslušné úrovně zařazeným na informační seznam MŠMT pro daný kalendářní rok – seznam standardizovaných zkoušek

Student podá žádost do 30.4.2021 a doloží jazykový certifikát nebo průkazný doklad o složení standardizované zkoušky nejpozději 5 dnů před termínem ústní zkoušky ve škole.

Student může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z výše uvedených předmětů, jednu nepovinnou zkoušku z jazyka lze také nahradit jazykovým certifikátem.

Maturitní práce

Maturitní práce z Tematické angličtiny extra:

 • do 30. 9. 2020 seznámení studentů s požadavky na maturitní práci (rozsah, požadavky na konečnou úpravu) a s hodnotícími kritérii, student nahlásí konzultantovi zamýšlené téma své maturitní práce
 • do 13. 11. 2020 odevzdání první verze maturitní práce (úvod, obsah, rozpracované kapitoly, rozpracovaný závěr, citace zdrojů), Snc do 15.11.2020
 • do 22. 2. 2021 odevzdání maturitních prací k druhé konzultační kontrole (práce zohlední připomínky vyplývající z první konzultační kontroly, navíc bude doplněna o glosář termínů a přílohy), Snc do 10.2.2021
 • do 30. 4. 2021 odevzdání finální verze maturitní práce
 • do 19. 5. 2021 vypracování posudků vedoucího práce i oponenta a předání studentům

Maturitní práce z DEU:

 • do 30. 9. 2020 zadání maturitní práce z dějin umění
 • do 13. 11. 2020 – odevzdání první verze maturitní práce (obsah, nástin úvodu, rozpracované kapitoly a závěr, citace zdrojů/použitá literatura)
 • do 22. 2. 2021 odevzdání maturitních prací k druhé konzultační kontrole
 • 30. 4. 2021 termín odevzdání maturitní práce
 • 19. 5. 2021 termín odevzdání posudků vedoucího práce i oponenta a předání studentům

Požadavky a kritéria hodnocení maturitních prací

Ústní zkoušky

Všechny ústní zkoušky před maturitní komisí trvají maximálně 15 minut, obhajoba maturitní práce z tematické angličtiny extra a dějin umění trvá maximálně 15 minut. Příprava na zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka trvá 20 minut, příprava na ostatní ústní zkoušky trvá 15 minut, příprava na obhajobu maturitní práce z tematické angličtiny extra je 15 minut, v předmětu dějiny umění je příprava na obhajobu 5 minut.

Přihlášky k maturitní zkoušce v jarním období 2021 se studenti podali nejpozději do 1. 12. 2020, potvrzenou přihlášku dostali zpět nejpozději do 18. 12. 2010.

Do 30.4.2021 je třeba přihlásit se v případě zájmu k nepovinné ústní zkoušce z českého jazyka a literatury a nepovinné ústní zkoušce z cizího jazyka (doručit mailem vedení školy).

Termíny maturitních zkoušek pro školní rok 2020/2021 (jarní období):

 • 19. 5. 2021 předání výročních vysvědčení oktávě a 4. ročníku
 • 24. – 26. 5. 2021 blok didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma podle MŠMT)
 • 20. – 21., 27. – 31. 5. 2020 studijní volno
 • 1. – 3. 6. 2021 maturitní zkoušky oktáva (ústní zkoušky profilové části MZ, obhajoba maturitních prací)
 • 4., 7. 6. 2021 maturitní zkoušky 4. ročník (ústní zkoušky profilové části MZ, obhajoba maturitních prací)
 • 7. – 9. 7. 2021 mimořádný termín pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky  – pro studenty, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19  nemohli dostavit k řádnému termínu a opravný termín
 • Slavnostní předávání maturitních vysvědčení – 9. 6. 2021 v zahradě ČAG, od 16:00 4. ročník, od 16:30 oktáva

Oficiální informace k maturitním zkouškám naleznete na https://maturita.cermat.cz/

Informace o studiu na vysokých školách

Kompletní seznam vysokých škol pro školní rok 2021/22 naleznete v Učitelských novinách z 20. 10. a 24. 11. 2020. Další informace poskytne poradce pro VŠ Mgr. Petr Mašek (napsat email)

Maturitní témata

Přírodovědné předměty

Jazyky

Humanitní předměty