Organizace maturitní zkoušky na Česko-anglickém gymnáziu vychází z platných dokumentů MŠMT, jimiž jsou:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Povinnými zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 1. český jazyk a literatura (didaktický test)
 2. cizí jazyk (anglický, německý, španělský, francouzský – didaktický test) nebo matematika (didaktický test)

V rámci společné části maturitní zkoušky může student dále konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky formou didaktického testu (cizí jazyk, matematika, MATEMATIKA rozšiřující).

Katalogy požadavků společné části

Kritéria hodnocení zkoušek společné části (MŠMT)

Profilová část maturitní zkoušky na ČAG se skládá ze těchto předmětů:

Český jazyk – písemná práce a ústní zkouška

Cizí jazyk (AJ, NJ, ŠJ nebo FJ) – písemná práce a ústní zkouška

Tematická angličtina nebo Tematická angličtina extra (vždy výběr jednoho ze čtyř možných zaměření z nabídky: General Science, Global Issues, General Business, English and American Literature)

4. a 5. předmět: student si zvolí dva z těchto předmětů: cizí jazyk – německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, anglický jazyk, základy společenských věd, dějepis, geografie, matematika, fyzika, biologie, chemie, informatika a výpočetní technika, dějiny umění, dějiny hudby. Volba povinné zkoušky z dějin umění nebo dějin hudby je podmíněna absolvováním volitelného předmětu výtvarná výchova (dějiny umění), resp. hudební výchova v 1. a 2. ročníku čtyřletého oboru (v kvintě a sextě osmiletého oboru). V souladu s ŠVP ČAG je zkouška z anglického jazyka na úrovni B2 a zkouška z německého, španělského a francouzského jazyka na úrovni B1.

Všechny zkoušky jsou ústní, před maturitní komisí. Součástí ústní zkoušky z Tematické angličtiny extra a Dějin umění je navíc obhajoba maturitní práce. Zkouška z cizího jazyka (anglického, německého, španělského, francouzského) se skládá vždy z písemné práce a ústní zkoušky.

Jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka může v souladu s § 81 odst. 7 školského zákona a § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. na základě žádosti student nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem, a to z anglického jazyka na úrovni B2 nebo vyšší podle SERR, z německého/španělského/francouzského jazyka na úrovni B1 nebo vyšší podle SERR.
Student může zkoušku z příslušného cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované jazykové zkoušky příslušné úrovně zařazeným na informační seznam MŠMT pro daný kalendářní rok – seznam standardizovaných zkoušek

Do 31. 3. 2024 student podá žádost a doloží jazykový certifikát nebo doklad o úspěšném vykonání standardizované zkoušky (nebo úředně ověřenou kopii).

Student může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z výše uvedených předmětů, jednu nepovinnou zkoušku z jazyka lze také nahradit jazykovým certifikátem.

Maturitní práce

Maturitní práce z Tematické angličtiny extra:

 • do 8. 9. 2023 seznámení studentů s požadavky na maturitní práci (rozsah, požadavky na konečnou úpravu) a s hodnotícími kritérii, student nahlásí konzultantovi zamýšlené téma své maturitní práce do 30. 9. 2023
 • do 15. 11. 2023 odevzdání první verze maturitní práce (úvod, obsah – rozpracované kapitoly, seznam zamýšlených zdrojů)
 • do 10. 3. 2024 odevzdání maturitních prací k druhé konzultační kontrole (práce zohlední připomínky vyplývající z první konzultační kontroly, navíc bude doplněna o glosář termínů, kompletní seznam zdrojů a příloh a bude splňovat všechny požadavky na formální úpravu) – General Science Extra do 10. 2. 2024
 • do 31. 3. 2024 odevzdání finální verze maturitní práce – General Science Extra do 25. 3. 2024
 • do 30. 4. 2024 vypracování posudků vedoucího práce i oponenta a předání studentům – General Science Extra do 21. 4. 2024

Maturitní práce z DEU:

 • do 30. 9. 2023 zadání maturitní práce z dějin umění
 • do 15. 11. 2023 – odevzdání první verze maturitní práce (obsah, nástin úvodu, rozpracované kapitoly a závěr, citace zdrojů/použitá literatura)
 • do 22. 2. 2024 odevzdání maturitních prací k druhé konzultační kontrole
 • 31. 3. 2024 termín odevzdání maturitní práce
 • 28. 4. 2024 termín odevzdání posudků vedoucího práce i oponenta a předání studentům

Požadavky a kritéria hodnocení maturitních prací a písemných prací

Ústní zkoušky

Všechny ústní zkoušky před maturitní komisí trvají maximálně 15 minut, obhajoba maturitní práce z tematické angličtiny extra a dějin umění trvá maximálně 15 minut. Příprava na zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka trvá 20 minut, příprava na ostatní ústní zkoušky trvá 15 minut, příprava na obhajobu maturitní práce z tematické angličtiny extra je 15 minut, v předmětu dějiny umění je příprava na obhajobu 5 minut.

Přihlášky k maturitní zkoušce v jarním období 2024 se studenti podají nejpozději do 1. 12. 2023, potvrzenou přihlášku dostanou zpět nejpozději do 20. 12. 2023.

Termíny maturitních zkoušek pro školní rok 2023/2024 (jarní období):

 • 8. 4. 2024 maturitní písemná práce z ČJL
 • 9. 4. 2024 maturitní písemná práce z AJ
 • 10. 4. 2024 maturitní písemná práce z NJ/ŠJ/FJ
 • 30. 4. 2024 předání výročních vysvědčení oktávě a 4. ročníku
 • 2. – 7. 5. 2024 blok didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma podle MŠMT)
 • 9. – 15. 5. 2024 studijní volno
 • 20. – 24. 5. 2024 maturitní zkoušky oktáva (ústní zkoušky profilové části MZ, obhajoba maturitních prací)
 • 27. – 30. 5. 2024 maturitní zkoušky 4. ročník (ústní zkoušky profilové části MZ, obhajoba maturitních prací)
 • Slavnostní předávání maturitních vysvědčení – 3. 6. 2024 v zahradě ČAG, od 16:00 4. ročník, od 16:45 oktáva

Oficiální informace k maturitním zkouškám naleznete na https://maturita.cermat.cz/

Informace o studiu na vysokých školách

Kompletní seznam vysokých škol pro školní rok 2024/25 naleznete v Učitelských novinách. Další informace poskytnou třídní učitelé.

Maturitní témata

Přírodovědné předměty

Jazyky

Humanitní předměty