Aktuální projekty:

Minulé projekty:

Šablony OP JAK

Realizujeme projekt Inovativní vzdělávání na Česko-anglickém gymnáziu. Cílem projektu je rozšíření výuky pomocí inovativních metod, zvýšení individualizace výuky a podpora práce s malými skupinami žáků.

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003634
Poskytnutá dotace: 1 599 364 Kč 

Národní plán obnovy

Obnova sportovního vybavení na ČAG

Česko-anglickému gymnáziu se podařilo v rámci dotačního programu Jihočeského kraje získat podporu na projekt: Vybavení pro výuku tělesné výchovy na ČAG ČB. Díky získaným financím škola pořídila:

 • 1 venkovní stůl na stolní tenis – STIGA outdoor roller
 • 1 veslovací trenažér – Insportline river

Výše dotace poskytnutá Jihočeským krajem činila 30 000,- Kč a minimální spoluúčast gymnázia byla vyčíslena na 7 500,- Kč.

Sportovní vybavení bude používáno při hodinách tělesné výchovy.

Rozvoj digitálních kompetencí na ČAG

Projekt Rozvoj digitálních kompetencí na ČAG byl spolufinancován Evropskou unií. Evropské strukturální a investiční fondy. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. MŠMT.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o poskytnutí dotace 1 110 648 Kč Česko-anglickému gymnáziu s.r.o.

Projekt je zaměřen na rozvíjení digitálních kompetencí na Česko-anglickém gymnáziu. V souladu s naší dlouhodobou snahou o zapojení moderních technologií do výuky napříč předměty v rámci projektu rozšiřujeme naši techniku o 40 iPadů. Tablety slouží jako efektivnější nástroj učení a komunikace, včetně testování a procvičování. Projekt je dále zaměřen na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v různých oblastech a na podporu studentů ohrožených školním neúspěchem. 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016725 
Poskytnutá dotace: 1 110 648,00 Kč 
Realizace: 1.2.2020 – 31.1.2022 (24 měsíců) 

Tento projekt, který je spolufinancován Evropskou unií a předložen v rámci výzvy OP VVV, probíhá formou zjednodušeného financování prostřednictvím šablon. 

Erasmus+ Partnerství škol
(School exchange partnerships – KA229)

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Další informace zde.

Název projektu:„STEM na třetí – Tři školy EU v STEM projektu“
Název projektu v angličtině:„STEM cubed – Three EU schools in a STEM project“
Kód projektu2019-1-SI01-KA229-060411_3
Národní ID projektuKA2-SE-28/19
Kód podání (Submission ID)1549704

Rozpočet projektu pro Česko-anglické gymnázium s.r.o.:

Projektové řízení a organizace:6 000,00 €
Mezinárodní vzdělávací aktivity:10 860,00 €
Mimořádné náklady:1 779,22 €
Celková výše přiděleného grantu:18 639,22 €
Období:01.09.2019 až 31.08.2021

Základní informace o projektu:
Naše dlouholetá partnerská škola Prva gimnazija Maribor oslovila dvě školy EU = I. gimnazija v hlavním městě Chorvatska Zagreb a Česko-anglické gymnázium s.r.o. v Českých Budějovicích s výzvou ke spolupráci na projektu Erasmus +. Na jaře 2019 se sešli zástupci všech tří škol v Mariboru a projednali hlavní cíle a obsah projektu. Koordinátor projektu „STEM na tretjo – Tri EU šole v STEM projektu“ Prva gimnazija Maribor předložil tento projekt u slovinské národní agentury Projekt Erasmus+. Projekt byl schválen a probíhá ve všech třech školách od 1.9.2019.

Co vyjadřuje zkratka STEM v názvu projektu?
STEM:
S = Science
T = Technology
E = Engineering
M = Mathematics

Název projektu vyjadřuje cíle a obsah projektu = s využitím moderních měřicích systémů a dalších technologií zjišťovat ukazatele kvality čistoty vod a ovzduší. Žáci ze tří evropských zemí budou opakovaně stejnými metodami a stejnými měřícími systémy zjišťovat ukazatele kvality vody v místních řekách. Žáci budou naměřené hodnoty stejnými metodami vyhodnocovat a výsledky navzájem sdílet a porovnávat. Zároveň budou sledovat a zaznamenávat výskyt lišejníků jako ukazatelů kvality ovzduší ve sledované oblasti a opět zjištěné výsledky sdílet a porovnávat.

Společná práce žáků a učitelů tří zúčastněných evropských zemí přispěje k rozvíjení znalostí a dovedností v oborech, které vyjadřuje zkratka STEM a zároveň umožní hlubší poznání zúčastněných partnerských zemí a k navázání přátelských vztahů mezi jednotlivými účastníky.

Paddleboardy na ČAG

Česko-anglickému gymnáziu se podařilo v rámci dotačního programu Jihočeského kraje získat podporu na projekt:

Nákup sportovních pomůcek pro výuku na ČAG ČB.

Díky získaným financím škola pořídila:

 • 7 paddleboardů
 • 15 vest s atestem
 • 15 neoprenových bot
 • 1 kompresor

Výše dotace poskytnutá Jihočeským krajem činila 76 000,- Kč a minimální spoluúčast gymnázia byla vyčíslena na 19 422,- Kč.

Sportovní vybavení bude používáno při tělesné výchově, adaptačních a vodáckých kurzech.

Logo Jihočeského kraje

Projekt IROP: Učebna přírodních věd a jazyková učebna

Registrační číslo:  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001502
Název operačního programu:    Integrovaný regionální operační program (IROP)
Název výzvy:Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)
Název projektu:Učebna přírodních věd a jazyková učebna
Rozpočet projektu:3 494 507 Kč
Období:09.06.2016 až 31.08.2018

Základní informace

Projekt „Učebna přírodních věd a jazyková učebna“ byl předložen v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)“ v prioritní ose 06.2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 3 494 507,74 Kč, z toho způsobilé náklady 3 338 662,35 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 2 837 862,99 Kč.

Fyzická realizace projektu byla Česko-anglickým gymnáziem s.r.o. zahájena dne 9. 6. 2016 s cílem dokončit projekt nejpozději do konce srpna roku 2018.

Předmětem projektu je vybavení učebny přírodních věd a jazykové učebny na Česko-anglickém gymnáziu včetně zajištění vnitřní konektivity a tím dosažení zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodovědných předmětů. Projekt tak řeší problém nedostatečných podmínek pro vyučování a vybavenosti gymnázia pro výuku přírodních věd (chemie, biologie a fyziky). V případě výuky těchto předmětů je škola nucena pracovat se zastaralým vybavením, případně některé vybavení zcela chybí. Studenti jsou tak často vzděláváni pouze teoretickým výkladem frontální metodou bez možnosti praktické ukázky. Na Česko-anglickém gymnáziu, které je zaměřené na posílenou výuku angličtiny a jiných jazyků, také chybí speciálně určená místnost pro výuku cizích jazyků.

Hlavním cílem projektu je tedy zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodovědných předmětů na Česko-anglickém gymnáziu. To bude zajištěno skrze pořízení nového vybavení – celé jazykové učebny a pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů sloužících k badatelsky orientované výuce. Vzdělávání na Česko-anglickém gymnáziu též bude zkvalitněno díky zajištění vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

Specifickými cíli projektu jsou:

 • modernizace a digitalizace výuky cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod,
 • modernizace výuky přírodních věd zaměřená na praktickou stránku – badatelsky orientovanou výuku,
 • zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce,
 • zvýšení zájmu o studium cizích jazyků a přírodovědných oborů na gymnáziu,
 • zkvalitnění přípravy studentů v oblasti cizích jazyků a přírodních věd pro případné další studium na vyšší odborné či vysoké škole,
 • zlepšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce,
 • zajištění a zlepšení vnitřní konektivity školy.

Projekt „Učebna přírodních věd a jazyková učebna“ je spolufinancován Evropskou unií.

Loga EU, EFRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Udržitelnost projektu

Česko-anglické gymnázium s.r.o. podepsalo pro období udržitelnosti projektu „Učebna přírodních věd a jazyková učebna“, č. (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001502), financovaného z EFRR a spolufinancovaného ČAG, memoranda o spolupráci s pěti základními školami v Českých Budějovicích: ZŠ Dobrá Voda, ZŠ Dukelská, ZŠ Grünwaldova, ZŠ Matice školské, ZŠ Pohůrecká.

Po dobu pětileté udržitelnosti tohoto projektu navštěvují žáci a učitelé těchto základních škol vždy 4x ročně Česko-anglické gymnázium s.r.o., kde využívají pomůcky získané v projektu při metodách badatelsky orientované výuky. V rámci návštěv si mohou vyzkoušet angličtinu s rodilým mluvčím a zapojit se do soutěží a aktivit, přizpůsobených jejich věku. Tyto aktivity přispívají ke zvýšení jejich zájmu o studium cizích jazyků a přírodovědných oborů.

Česko-anglické gymnázium s.r.o. také po celou dobu spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity, jíž je ČAG Fakultní školou. V každém školním roce se uskutečňuje řada přednášek a exkurzí vedených odborníky z PřF JU, návštěv akademických pracovišť – laboratoří. Na Přírodovědecké fakultě také probíhá školní kolo Středoškolské odborné činnosti studentů ČAG.

Projekt OPVK: Finanční gramotnost ČAG (Financial skills ČAG)

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0417
Název operačního programu:   OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název výzvy:Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.5 – unit costs
Název projektu:Finanční gramotnost ČAG (Financial skills ČAG)
Rozpočet projektu:986 224 Kč
Období:03.09.2012 až 02.09.2014
Výstupy projektu: Stáhnout pracovní listy
Loga ESF, EU, MŠMT, OPVK, ČAG

Projekt OPVK: Inovace výukových metod ČAG

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.10/01.0027
Název operačního programu:   OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název podprogramu:Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu:Rozvoj klíčových kompetencí a rozšíření mezipředmětových vazeb ve výuce ČAG
Rozpočet projektu:2 553 040 Kč
Období:01.03.2009 až 31.08.2011

Obsahem projektu je soubor aktivit, které si kladou za cíl přispět k modernizaci a inovaci výukových metod v rámci počátečního vzdělávání na ČAG. Projekt v tomto ohledu navazuje na zpracovaný ŠVP a zavádí do výuky nové metody podporující zejména rozvoj klíčových kompetencí a zvýšení mezipředmětových vazeb.
Projekt obsahuje následující rámcové aktivity:

 1. Dovybavení ČAG nezbytnou moderní technikou, která umožní zavedení nových moderních vyučovacích metod založených především na ICT možnostech e-learningu;
 2. Vytvoření nových výukových materiálů, jejich otestování a zavedení inovativních metod souvisejících s rozvojem klíčových kompetencí ve výuce;
 3. Zvýšení kvalifikace pedagogů v oblastech souvisejících se zaváděním nových výukových metod do výuky, práci s novými výukovými materiály a softwary;
 4. Vytvoření a zavedení e-learningového programu do výuky s cílem podpořit primárně rozvoj samostatnosti jednotlivých žáků;

Projekt OPVK: Streaming v AJ a AJ v předmětech

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.10/02.0087
Název operačního programu:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory:Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu:Vytvoření a zavedení metodických pomůcek a streamingové formy do výuky AJ a dalších předmětů s využitím AJ
Rozpočet projektu:2 057 484 Kč
Období:29.12.2009 až 30.6.2012

Projekt je zaměřen na podporu výuky cizích jazyků (konkrétně angličtiny) a podporu výuky dějepisu, biologie a zeměpisu v angličtině prostřednictvím zavedením inovativní organizační formy streaming do výuky v rámci ŠVP a pomocí nových metodických a pracovních materiálů včetně e-learningu.Cílů projektu bude dosaženo realizací dvou klíčových aktivit, jejichž výstupy budou udženy i po skončení projektu. Od 12/2009 do 08/2011 budou odborní garanti za jednotlivé předměty připravovat pracovní a metodické pomůcky, které budou implementovány do výuky ve školním roce 2011/2012. Celkem bude v rámci projektu vytvořeno 250 nových produktů a podpořeno 241 žáků.V projektu budou efektivně využity finanční prostředky, aktivity jsou zaměřeny na rozvoj a zkvalitnění jazykového vzdělávání žáků.