Pro budoucí myslitele

Kromě klasických povinných předmětů ve společenskovědní oblasti otevíráme pro studenty řadu volitelných seminářů, které reagují na individuální potřeby našich studentů. Vedle hlavních cílů společenskovědní oblasti tím umožňujeme také rozvoj specifických zájmů a ambicí (například v historickém a společenskovědním semináři či v semináři dějin umění). Studenti ve všech předmětech pracují s informacemi, včetně cizojazyčných. To jim umožňuje rozvíjet jazykové dovednosti, jelikož v odborných předmětech se setkávají také se slovní zásobou, která není ve výuce angličtiny častá. A konečně tento přístup přispívá rozšíření obzorů do mezinárodního kontextu a nezávislost na lokálních (často omezených nebo zastaralých) informacích.

Čeština je vnímána jako prostředek dorozumívání a umělecké tvorby v naší vlasti. Učíme se správně používat psaný i mluvený spisovný jazyk i jiných útvarů češtiny (obecná čeština, nářečí, slang), v náležitém kontextu. Zaměřujeme se na interpretaci (pochopení a vysvětlení) textu. Vedeme studenty k lásce k literatuře, podporujeme jejich chápání psané kultury domácí i zahraniční a vychováváme z nich čtenáře.

Dějiny vždy spojujeme se současností a skutečnostmi kolem nás. Neopomíjíme ani dávné, ani novověké události. Vychováváme z našich studentů myslící osobnosti, které se dokážou kriticky vyrovnat se zprávami v médiích, s projevy politiků a dalšími texty, které je obklopují a které mohou odkazovat ke zkresleným nebo z kontextu vytrženým historickým datům. Vyrůstají z nich individuality imunní vůči ideologiím a manipulacím.

Představujeme studentům základy společenských věd, jako jsou sociologie, psychologie, religionistika, ekonomika, práva, politologie, filozofie a mediální studia. Zdůrazňujeme provázanost těchto disciplín, aktualizujeme výuku a problematizujeme tradiční témata v kontrastu současného společenského dění.

Ve zvláštním předmětu dlouhodobě rozvíjíme studijní a prezentační dovednosti našich studentů. Naši absolventi umějí zpracovávat rozsáhlé dokumenty a respektují typografická a estetická pravidla. Připravují elegantní prezentace, sebevědomě přednášejí a zpracovávají data v souladu s vědeckou etikou. Během studia vytvářejí plnohodnotnou odbornou práci, která je informovaná, citovaná a obhájená před odbornou porotou. Nejlepší z těchto prací se pravidelně dobře umisťují v soutěžích jako je SOČ – Středoškolská odborná činnost, či Amavet. Pomáháme studentům připravit se na vysokoškolský život, vybrat si ideální školu a uspět v přijímacím řízení.

Podporujeme kreativitu a samostatnou tvorbu. Společně s odborníky studenti studují zpěv, hru, malbu, kresbu a jiné techniky. Získávají základní teoretické znalosti v oblasti umění, které jim slouží k poučenému hodnocení hudebních nebo výtvarných děl a podněcují jejich estetické cítění.

Kontaktní osoby pro humanitní oblast

Mgr. Petr Klier (asistent ředitelky pro humanitní oblast)
Bc. Daniel Hoffmann
Mgr. Zdeňka Hucková
Mgr. Lucie Jílková (mateřská dovolená)
Mgr. Květa Měšťanová, Ph.D.
Mgr. Markéta Kulíková
Mgr. Jana Pechová
Mg.A. Václav Žák